ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Στην GCP δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής πολιτικής. Για το λόγο αυτό εναρμονίζουμε τη λειτουργία, τις διαδικασίες και τις συνεργασίες μας, τα παραγόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ενημερωθείτε για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας Εργαζομένων και την Περιβαλλοντική Πολιτική που ακολουθεί η Εταιρεία μας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η συνολική λειτουργία της εταιρείας «GCP» διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.).

Το Σ.Δ.Π. είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

Βασική φιλοσοφία αλλά και πρωταρχικός στόχος της «GCP», μέσα από την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, αποτελεί η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις προσδοκίες των πελατών μας.

Βασικοί στόχοι του Σ.Δ.Π. είναι:

 • Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και της συνολικής λειτουργίας του Σ.Δ.Π.
 • Η τήρηση της νομοθεσίας και των κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν τη δραστηριότητα της εταιρείας μας και ο συστηματικός έλεγχος συμμόρφωσης.
 • Η πλήρης τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και η εμπρόθεσμη παράδοση των υπηρεσιών στους πελάτες μας.


Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Σ.Δ.Π., οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως είναι:

 • Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, μέσα από τις ετήσιες ανασκοπήσεις από τη Διοίκηση, εσωτερικές επιθεωρήσεις κλπ.
 • Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων του πελάτη.
 • Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των προμηθευτών.
 • Η εξασφάλιση της επάρκειας των εργαζομένων, μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης τους.
 • Η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών και η καταγραφή τυχόν υποδείξεων ή παραπόνων τους.
 • Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του.
 • Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.
 • Η ανάλυση επικινδυνότητας (Risk Assessment) και ο έλεγχος αποτελεσματικότητας.

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό τη δημιουργία της σχετικής συνείδησης, των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η συνολική λειτουργία της εταιρείας «GCP» διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Υ.&Α.Ε., το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018 και εναρμονίζεται πλήρως με τη δραστηριότητα και τους στόχους της επιχείρησης.

Η «GCP»  δεσμεύεται:

 • Να τηρεί και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Υ.&Α.Ε., σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018.
 • Να παρέχει τους κατάλληλους πόρους για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Υ.&Α.Ε. με σκοπό τη δημιουργία ενός ασφαλούς Περιβάλλοντος Εργασίας.
 • Να εφαρμόζει έλεγχο Συμμόρφωσης με τις Νομοθετικές & τις Κανονιστικές απαιτήσεις και να εστιάσει στην μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στην Υ.&Α.Ε., μέσω της αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Υ.&Α.Ε.
 • Να παρέχει ασφαλείς συνθήκες εργασίας με προτεραιότητα την υγεία του εργαζόμενου, με σκοπό την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
 • Να παρέχει τους κατάλληλους πόρους για την αναγνώριση, αξιολόγηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την Υ.&Α.Ε. που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
 • Να προάγει τη συμμετοχή των εργαζομένων της επιχείρησης στη διαδικασία αναζήτησης αποτελεσματικών μεθόδων για την αναγνώριση, αξιολόγηση και εξάλειψη, ή περιορισμό σε αποδεκτό επίπεδο, των εργασιακών κινδύνων.


Βασικοί στόχοι του Συστήματος Διαχείρισης Υ.&Α.Ε. είναι:

 • Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του και τη συνεχή του βελτίωση.
 • Η πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
 • Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.
 • Η εξασφάλιση της επάρκειας των εργαζομένων, μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης τους.
 • Η θέσπιση σαφών και μετρήσιμων στόχων Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων με σκοπό την αξιολόγηση των επιδόσεων της επιχείρησης στην Υ.&Α.Ε. και τη βελτίωση του Περιβάλλοντος Εργασίας.
 • Η εξασφάλιση διαρκούς αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας του Συστήματος Διαχείρισης Υ.&Α.Ε. επιτυγχάνεται μέσω διαδικασιών και ελέγχων τόσο των παραγωγικών διαδικασιών όσο και των προμηθευτών & συνεργατών.

Η παρούσα Πολιτική έχει γνωστοποιηθεί σε όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες και είναι διαθέσιμη στο κοινό. Ανασκοπείται και αναθεωρείται ετησίως κατά την ανασκόπηση από τη Διοίκηση.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εταιρεία έχει αναπτύξει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015, ώστε να παρακολουθεί και να ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις δραστηριότητες της.

Η «GCP» δεσμεύεται για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω:

 • Χρήσης των κατάλληλων διαδικασιών, πρακτικών και τεχνικών για την αποφυγή, τη μείωση ή τον έλεγχο της δημιουργίας, της εκπομπής ή της απόρριψης οποιουδήποτε τύπου ρύπων ή αποβλήτων προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητας της.
 • Καθορισμού και παρακολούθησης περιβαλλοντικών στόχων.
 • Εκπαίδευσης όλων των μελών του προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ευθύνες του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Δέσμευσης για τον έλεγχο συμμόρφωσης των Νομοθετικών & Κανονιστικών απαιτήσεων.
 • Συνεχούς βελτίωσης του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης προκειμένου να βελτιωθεί η περιβαλλοντική απόδοση.

Η εξασφάλιση της διαρκούς αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας του Σ.Π.Δ. επιτυγχάνεται μέσω της τήρησης των διαδικασιών και ελέγχων τόσο των δραστηριοτήτων της όσο και των προμηθευτών και συνεργατών της.

certification iso9001 signed 7014 el 719x1024
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001