ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ GCP

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Έτος
2022
Τοποθεσία
ΨΑΛΛΙΔΑ 4 ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ